Dr. Bálint László György Ügyvéd Dr. Bálint László György Ügyvéd

Szakterületeim

SZEMÉLYEK JOGA

 • képviselet cselekvőképességet érintő perekben (gondnokság alá helyezés, gondnokság alá helyezés felülvizsgálata)
 • kiskorúak teljes körű képviselete gyámhatósági ügyekben
 • képviselet holttá nyilvánítási eljárásban

JOGI SZEMÉLYEK JOGA (társasági jog és társadalmi szervezetek joga)

 • gazdasági társaságok és társadalmi szervezetek (alapítványok, egyesületek) megalapításával, módosításával kapcsolatos teljes körű jogi szolgáltatás (okiratszerkesztés, képviselet cégbejegyzési eljárásban),
 • gazdasági társaságok állandó képviselete
 • képviselet társasági jogi perekben (érvénytelenségi per, bejegyző végzés hatályon kívül helyezése iránti per, társasági határozatok felülvizsgálata, tag kizárása iránti per, átruházási perek, tagi felelősséggel kapcsolatos perek, gazdasági társaságok tisztségviselői ellen kártérítés iránt indított perek)

SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

 • képviselet személyhez fűződő jogok megsértésével kapcsolatos peres ügyekben mind a polgári (személyiségi jogi per), mind pedig a büntető bíróság előtt (becsületsértés, rágalmazás)
 • képviselet sajtó-helyreigazítási eljárásban

TULAJDONJOG:

 • elbirtoklással kapcsolatos ügyekben képviselet, okiratszerkesztés
 • közös tulajdon megszüntetése (megegyezéssel, vagy peres úton)
 • társasházi alapító okiratok elkészítése, társasházak jogi képviselete
 • haszonélvezeti, használati és szolgalmi jog alapítása és megszüntetése
 • képviselet birtokvédelmi eljárásban

SZERZŐDÉSEK JOGA:

 • ingó és ingatlan tulajdonjogának átruházásához kapcsolódó szerződések (adásvétel, ajándékozás, csere stb.) elkészítése, ellenjegyzése, módosítása, felbontása teljes körű földhivatali ügyintézéssel
 • bérleti szerződés, vállalkozási szerződés, megbízási szerződés stb. készítése
 • szerződés-tervezetek és szerződési ajánlatok véleményezése különösen a következő szakterületeken: adásvételi szerződések, bérleti szerződések, vállalkozási szerződések, megbízási szerződések
 • képviselet szerződésből eredő igények bírósági érvényesítése során (szerződésszegés, szerződés érvénytelensége, hibás teljesítés, késedelem stb.)
 • képviselet ingatlanok tehermentesítése során
 • tanácsadás polgári jogi követelések érvényesítésével, elhárításával kapcsolatban, követelések behajtása, az Ügyfél igényeinek érvényesítése felszámolási, fizetési meghagyásos és/vagy polgári peres eljárásban. A Megbízó ellen támasztott alaptalan követelések, kártérítési- és más igények elhárítása peren kívüli, nemperes és polgári peres eljárásban, jogi tanácsadás és képviselet végrehajtási eljárásban.
 • Letétkezelés: a fenti tevékenységekkel összefüggésben lehetőség van az ügyvédi megbízáshoz kapcsolódóan meghatározott rendeltetéssel - írásbeli megállapodás alapján - pénz, vagy más érték ügyvédi letétbe helyezésére.

KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYEK

 • vagyoni és nemvagyoni kártérítés iránti peres eljárásban képviselet

ÖRÖKLÉSI JOG

 • képviselet hagyatéki eljárásban
 • végrendelet készítése
 • végrendelet megtámadása esetén a peres eljárásban képviselet
 • tartási szerződés vagy életjáradéki szerződés készítése

CSALÁD JOGI ÜGYEK

 • házasság felbontása iránti perben képviselet,
 • képviselet kiskorú gyermek elhelyezése iránti perekben
 • a kiskorúval való kapcsolattartás rendezése iránti eljárásban képviselet
 • közös vagyon megosztása (peres úton vagy megegyezéssel)
 • gyermektartásdíj megállapítása, felemelése, megszüntetése (peres úton vagy megegyezéssel)
 • házassági vagyonjogi szerződés
 • képviselet apasági és származás megállapítása iránti egyéb perekben

PÉNZÜGY- ÉS ADÓJOG

 • tanácsadás, ügyintézés, képviselet ellenőrzés, végrehajtás, vagyonosodási vizsgálat, fizetési kedvezmény, méltányossági kérelmi ügyek vonatkozásában

MUNKAJOG:

 • Munkaviszony, valamint egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony létrehozása, módosítása és megszüntetése, tanácsadás munkaszerződések megkötésével, megszüntetésével (felmondásával) kapcsolatban, munkajogi okiratok szerkesztése, képviselet munkaügyi jogvitákban munka törvénykönyve alá tartozók és a közszolgálati tisztviselők vonatkozásában egyaránt

KÖZIGAZGATÁSI JOG

 • Képviselet a közigazgatási hatóságok előtti eljárásban
 • Képviselet közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatában

BÜNTETŐÜGYEK

 • Képviselet személy elleni bűncselekményekben (testi sértés, rágalmazás, becsületsértés)
 • Képviselet közlekedési bűncselekményekben (közúti baleset okozása, közúti veszélyeztetés, járművezetés ittas, vagy bódult állapotban)
 • Képviselet házasság, család, ifjúság és nemi erkölcs elleni bűncselekményekben (kiskorú veszélyeztetése, tartás elmulasztása)
 • Képviselet igazságszolgáltatás elleni bűncselekményekben (hamis vád, hamis tanúzás)
 • Képviselet köznyugalom elleni bűncselekményekben (garázdaság, önbíráskodás)
 • Képviselet vagyon elleni bűncselekményekben (lopás, sikkasztás, csalás, rongálás)

SZABÁLYSÉRTÉSI ÜGYEK

 • Képviselet becsületsértés, magánlaksértés, garázdaság, veszélyes fenyegetés, közlekedési és egyéb szabálysértésekben


"Az Ön problémája az én problémám is!"

Kérjen időpontot!


Teljes név: *
E-mail cím: *
Üzenet: *